Teachers
You are here: Home > Members > Teachers > 正文

Jianfeng Li (李建峰)

2015.05.10

Dr. Jianfeng Li (李建峰)1999-2008: BS & PhD, Nankai University, Tianjin

2008-2011: Postdoc, University of Goettingen, Goettingen, Germany; University of Bielefel-d, Bielefeld, Germany

2011-2015: Lecturer, Nankai University

2015-2021: Associate Professor, Nankai University

2021-present: Professor, Nankai University

Email:  lijf@nankai.edu.cn

 

Nankai University,94 Weijin Road,Tianjin,China 300071