2019
You are here: Home > Publications > 2019 > 正文

2019

2019.05.17

 • Tianhao Li, Jianying Zhang, and Chunming Cui*.Heterocyclic Carbene-Catalyzed Hydride Transfer in the Hydroboration of Carbonyl Compounds        
     Chin. J. Chem. 2019, 37, 679—683.  
 • Huanan Huang, Ying Zhou, Meng Wang, Jianying Zhang, Xiaohua Cao, Shitao Wang, Dapeng Cao, Chunming Cui. Regioselective Functionalization of Stable BN‐embedded Luminescent Tetraphenes for High‐Resolution Fingerprint Imaging             
     Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201903418  
 • Deshuai Liu, Boyu Liu, Zexiong Pan, Jianfeng Li and Chunming Cui*. Rare-earth metal catalysts for alkene hydrosilylation            
    Sci. China Chem. 2019,1869-1870  
 • Yunping Bai , Wufeng Chen , Jianfeng Li  , Chunming Cui*. Review: Chemistry of s-, p- and f-block metal complexes with ene-diamido ligands                     
     Coordination Chemistry Reviews 2019, 383, 132–154  

Nankai University,94 Weijin Road,Tianjin,China 300071